O nás

Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM:

  1. vytvára priestor na podporu rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu s využitím moderných technológií komunikáciou so samosprávnymi orgánmi a podnikateľmi hlavne pri využívaní a implementácii moderných inovatívnych prvkov techniky,
  2. podieľa sa na vytváraní odborných štúdií a projektových riešení pre potreby samosprávnych orgánov pri analýzach stavu vzdelávania, vedy a výskumu,
  3. podieľa sa na analýzach a modelovaní efektívneho využívania energie, hlavne obnoviteľných zdrojov, ochrany životného prostredia pre potreby samosprávnych orgánov a podnikateľov.
  4. zakladá pobočky na podporu plnenia svojich cieľov a činností, ktoré sú samostatnými funkčnými jednotkami a ich názov je odvodený od názvu občianskeho združenia s dodatkom „pobočka“ s uvedením miesta alebo lokality, v ktorej pobočka pôsobí.

 

Činnosť občianskeho združenia VZDELÁVANIE-VEDA- VÝSKUM v období medzi rokovaniami Zhromaždenia riadi Rada, ktorá je výkonným orgánom. V súčasnosti pracuje v zložení:
 
Ing. Peter Ondrejka, predseda občianskeho združenia
 
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., člen Rady
 
Ing. Ladislav Dovrtil, člen Rady
 
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD., člen Rady
 
Ing. Branislav Mišota, PhD. člen Rady
 
 
Evidenciu príjmov a výdavkov kontroluje revízor občianskeho združenia VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM:
Ing. Peter Dubovan