Výzva na publikovanie

Medzinárodný vedecký časopis Information Technology Applications / Aplikácie informačných technológií vydáva Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Vzdelávanie-Veda-Výskum v Bratislave. Prezentuje teoretické a praktické poznatky použitia informačných technológií predovšetkým v oblastiach ekonómie, podnikania, práva, médií, psychológie, vzdelávania, energetiky, verejnej správy a ďalších. Hlavným cieľom časopisu je publikácia pôvodných výsledkov vedeckej práce. Pretože hranica medzi vedeckými a vysoko inovatívnymi a kreatívnymi technickými riešeniami v oblasti informačných technológií (IT) je mnohokrát málo zreteľná, prednostne publikujeme nové aplikácie existujúcich IT a nových IT techník a metód u známych aplikácií s dôrazom v uvedených oblastiach. V záujme dosiahnutia tohto cieľa privítame komentáre, názory a návrhy od autorov a čitateľov. Časopis sa postupne snažíme presadiť do indexovaných databáz, čím sa zvýši jeho atraktivita na publikovanie kvalitných a aktuálnych vedeckých článkov.

Jazyk vydávania je slovenský/anglický/ruský/český, s periodicitou vydávania 2 krát ročne.

Dátum začiatku vydávania: 1.1.2012

Evidenčné číslo časopisu: EV 4528/12

ISSN: 1338-6468 (print)
ISSN: 2453-7497 (online)

Elektronická verzia časopisu: www.e-s-r.org

 

Výzva na publikovanie

Vážení autori,

dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť poslať Váš príspevok do vydania 1. čísla medzinárodného vedeckého časopisu Aplikácie informačných technológií v roku 2017. Termíny na vydanie sú stanovené takto:

zaslanie príspevkov autormi – 28. apríla 2017,
odovzdanie recenzných posudkov – 31. mája 2017,
zadanie do tlače – 30. júna 2017.

Prosíme Vás,  aby ste pripravili a zaslali svoje príspevky v stanovenom termíne na adresu juraj.stefanovic@paneurouni.com .

S pozdravom
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
výkonný redaktor

V Bratislave 16.2.2017

 

Redakčná rada

Šéfredaktor (Editor in chief)

prof. RNDr. Frank Schindler, PhD, Faculty of Informatics, Paneuropean University in Bratislava

Výkonný redaktor (Executive editor)

Ing. Juraj Štefanovič, PhD., Faculty of Informatics, Paneuropean University in Bratislava​

Členovia

prof. Mikhail A. Basarab, DSc., Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation
Dr. Silvester Czanner, PhD., Mathematics and Digital Technology, Manchester Metropolitan University, United Kingdom
Dr. prof. Buchaev Yakhua Gamidovich, Dagestan State Institute of National Economy, Russian Federation
doc. Ing. Vladimír Galayev, PhD. Russian University of Cooperation, Russian Federation
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Faculty of Philosofhy and Science, Silasian University in Opava
prof. V.I. Kolesnikov, Russian Academy of Science, Russian Federation
prof. Ing. Václav Řepa, CSc., Faculcy of Informatics and Statistics, University of Economics in Prague
prof. Oleg Choporov, D.Sc., Voronezh Institute of High Technologies, Voronezh Russian Federation
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., Faculcy of Informatics and Statistics, University of Economics in Prague
prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc., Voronezh Institute of High Technologies, Voronezh, Russian Federation
prof. Sergey Kirsanov, candidate of economic Sciences, Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russian Federation
prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc., Civil Association Education-Science-Research in Bratislava
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., Faculty of Economic Informatics, The University of Economics in Bratislava
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD., Faculty of Mathematics Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., Faculty of Informatics and Information Technologies, Slovak University of Technology in Bratislava
Ing. Eva Mihaliková, PhD., Faculty of Public Administration, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
doc. RNDr. Eugen Ružický, PhD., Faculty of Informatics, Paneuropean University in Bratislava
Ing. Branislav Mišota, PhD., Institute of Management, Slovak University of Technology in Bratislava
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD., Faculty of Informatics, Paneuropean University in Bratislava
RNDr. Ján Lacko, PhD., Faculty of Informatics, Paneuropean University in Bratislava

 

Pokyny pre autorov

Medzinárodný vedecký časopis Aplikácie informačných technológií (Information Technology Applications), ktorý spoločne vydávajú Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a občianske združenie Vzdelávanie-Veda-Výskum v Bratislave, ponúka priestor na publikovanie:

Vedeckých statí v rozsahu 20 normovaných strán (na jednej strane formátu A4 je možné umiestniť maximálne 1800 znakov vrátané medzier),
Prehľadov v rozsahu 5 normovaných strán,
Diskusií v rozsahu 2 normovaných strán,
Informácií v rozsahu normostrany.

 

Prezentuje teoretické a praktické poznatky použitia informačných technológií predovšetkým v oblastiach ekonómie, podnikania, práva, médií, psychológie, vzdelávania, energetiky, verejnej správy a ďalších v slovenskom, anglickom, ruskom a českom jazyku. Vychádza dva krát ročne. Príspevky sa prijímajú výhradne v elektronickej forme vo formáte doc resp. docx na adrese vvv.esr@gmail.com v tvare priezvisko autora.doc (docx). Základnou požiadavkou prijatia príspevku je jeho originalita. Podmienkou publikovania príspevku je kladné stanovisko redakčnej rady a dvoch nezávislých recenzentov.
Príspevok je potrebné vypracovať v textovom editore MS WORD, písmo Times New Roman, jednoduché riadkovanie, formát strany A4, okraje 2,5 cm, strany nečíslovať v nasledovnej štruktúre:

 

Povinná časť

1. Názov príspevku v anglickom jazyku: Veľkosť 16, tučné, zarovnať na stred.
Vynechať riadok
2. Meno a priezvisko autora (autorov, oddelených pomlčkou): Veľkosť 14, kurzíva, zarovnať na stred.
Vynechať riadok
3. Abstract: Veľkosť 12, tučné, zarovnať vľavo. Text v anglickom jazyku na novom riadku v rozsahu 250 – 300 slov, veľkosť 11, zarovnať do bloku v štruktúre: vedecký cieľ, metodika/metódy, závery podľa http://info.emeraldinsight.com/authors/guides/abstract.htm.
4. Key words: Veľkosť 12, tučné, zarovnať vľavo. Text v anglickom jazyku na novom riadku, veľkosť 11, zarovnať do bloku (3 až 5 kľúčových slov, oddelených čiarkami).
Vynechať riadok
5. ACM Computing Classification System: Veľkosť 12, tučné, zarovnať vľavo. Uviesť kódy klasifikácie (veľkosť 11, oddelených čiarkami) v tom istom riadku podľa pokynov v (http://www.acm.org/about/class/2012).
Vynechať riadok
6. Rozdelenie príspevku do jasne definovaných častí (Úvod, Záver) a číslovaných kapitol (1, 2, …), podkapitol (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, …, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, …): Veľkosť 12, zarovnať do bloku, Úvod, Záver tučné, nečíslovať, kapitoly, podkapitoly číslovať, tučné.
Tabuľky, grafy, obrázky zaradiť priamo do textu príspevku a označiť poradovým číslom a textom (veľkosť 11, kurzíva, zarovnať vľavo):
Tabuľka 1: Text názvu
Graf 1: Text názvu
Obrázok 1: Text názvu
Pod nimi uviesť Zdroj: Názov zdroja (veľkosť 10, kurzíva, zarovnať vľavo)
Bibliografické odkazy uvádzať v texte v súlade s normou STN ISO 690 a medzinárodnými štandardmi v tvare (Priezvisko autora, Rok vydania).
Citácie uvádzať v texte, pri priamej citácii je potrebné doplniť číslo strany.

7. Literatúra: Veľkosť 12, tučné, zarovnať vľavo, zoznam literatúry na nových riadkoch zoradený podľa abecedy, veľkosť 12, zarovnať do bloku a má obsahovať všetky identifikačné údaje podľa STN ISO 690 ak ide o knihu, kapitolu z knihy, príspevok zo zborníka, článok z časopisu, dokument získaný z internetu (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01).8. Adresa autora (autorov): Veľkosť 12, tučné, zarovnať vľavo, adresa na nový riadok, veľkosť 12, zarovnať vľavo v členení meno a priezvisko autora, tituly,adresa pracoviska, e-mail.

Nepovinná časť

9. Názov príspevku v inom jazyku: Veľkosť 16, tučné, zarovnať na stred.
Vynechať riadok

10. Abstrakt: V inom jazyku rovnako ako v bode 3.
11. Kľúčové slová: V inom jazyku rovnako ako v bode 4.

 

Vydavateľ

Paneurópska vysoká škola, Tomášiková 20, 821 02 Bratislava, Slovakia, IČO: 36077429 v spolupráci s občianskym združením Vzdelávanie- Veda -Výskum, IČO: 42255180

Evidenčné číslo časopisu: EV 4528/12

ISSN: 1338-6468 (print)
ISSN: 2453-7497 (online)

 

Kontakt

Adresa redakcie

Fakulta informatiky Paneurópska vysoká škola 
Tematínska 10
85105 Bratislava
Slovakia