Kontaktné údaje

Občianske združenie VZDELÁVANIE–VEDA–VÝSKUM

Civil Association EDUCATION–SCIENCE-RESEARCH

Некоммерческая организация Образование-наука-сследование

Andrusovova 5, 851 01 Bratislava, Slovakia

 

Tel. č. : (+421) 0948 048 203​         Bankové spojenie: TATRA BANKA Bratislava

E-mail: vvv.esr@gmail.com         Č. účtu: 2922863733/1100

                                                  IBAN kód: SK56 1100 0000 0029 2286 3733

                                                  SWIFT: TATR SK BX   

                                                  IČO: 42255180