Milan Čáky

Anotácia
Čáky, Milan: Politický a štátotvorný význam veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície.

Vydalo Občianske združenie Vzdelávanie-veda-výskum v Nakladateľstve KNOWLER – európsky inštitút pre výskum, inováciu a zvdelávanie, z. s., Lidická 700/19, 602 00 Brno, Brno 2016, Česká republika, 325s. ISBN 978-80-905988-2-9

Autor sa v predkladanej publikácii pokúša na základe pôvodných dokumentov analyzovať historický a politický prínos pôsobenia Konštantína a Metoda na našom území, vznik a význam veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície pre naše dejiny. Sleduje vývoj oboch tradícií po zániku Veľkej Moravy v cirkevnej i svetskej rovine, vplyv oboch tradícií na vznik a formovanie novodobého slovenského národa od obdobia národného obrodenia cez štúrovské obdobie a obdobie Memorandové. Prichádza k záveru, že obe tradície významným spôsobom ovplyvňovali formovanie slovenskej politiky k vytváraniu slovenskej štátnosti a formovali základné hodnoty slovenskej kultúry a národného povedomia. Boli oporou slovenského politického myslenia nielen v období národného útlaku, ale aj pri vzniku slovenskej štátnosti a dokončenia národno-emancipačného vývoja slovenského národa pri vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Je preto len samozrejme, že obe tradície boli inkorporované do preambuly Ústavy Slovenskej republiky, prijatej v roku 1992.

Fotogaléria: