Model HGN

Stručná charakteristika a vývojové etapy modelu 
Autori modelu HGN (akronym odvodený od začiatočných písmen Hyránek, Grell, Nagy) sa
zaoberajú jeho vývojom od roku 2014. Model je súčasťou prístupov k modelovaniu
výkonnosti pomocou klasických finančných pomerových ukazovateľov. Kľúčovou
charakteristikou a finálnym určujúcim ukazovateľom modelu HGN je syntetický ukazovateľ,
ktorý je založený na postupnom „očisťovaní“ účinnosti od vplyvov náročnosti. Takto
„očistená“ účinnosť (netto účinnosť) potom vyjadruje výkonnosť. Na základe určenia
optimálneho intervalu pre syntetický ukazovateľ identifikujeme dolnú hranicu minimálnej
výkonnosti nefinančného ziskového podniku. V súčasnej etape prác sa zameriavame na ďalšie
zdokonaľovanie a rozvoj modelu HGN riešením problémov v oblastiach výberu pomerových
ukazovateľov účinnosti a náročnosti, označenia odľahlých dát pomerových ukazovateľov
a voľby matematického aparátu modelu.

Príloha: