Vývoj HDP na základe spotreby elektrickej energie

Základné informácie o využití modelu 

Model umožňuje rýchly odhad hrubého domáceho produktu (HDP) po ukončení zvoleného
časového obdobia (týždeň, mesiac, štvrťrok). Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)
zverejňuje prvý odhad vývoja HDP za štvrťrok s dvojmesačným oneskorením. Použitím
uvedeného modelu, v závislosti od uverejnenia údajov o spotrebe elektrickej energie, je
možné publikovať modelový odhad HDP len s dvoj až trojdňovým oneskorením po ukončení
štvrťroku na stránke nášho občianskeho združenia. Výpočty sú pravidelne v mesačných
intervaloch aktualizované a zobrazené na grafoch č. 1 a 2. Na základe dlhodobých prognóz
vývoja HDP model umožňuje aj s vysokou presnosťou určiť prognózu spotreby elektrickej
energie v SR.    

Výstupy z modelu môžu byť užitočné v procese rozhodovania a plánovania v energetických
spoločnostiach, ale aj v privátnom a verejnoprávnom sektore ako podklady na ekonomické
analýzy. 
 
Ďalšie informácie k problematike poskytne Ing. Peter Ondrejka na emailovej adrese
peterond@hotmail.com

 

Radi Vám podrobnejšie informácie poskytneme.  
Ďakujeme za Vašu dôveru.